Rejestracja: 71/ 373 22 66

wizyta u dentysty Umów się na wiztę
certyfikat gabinetu
stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza

profilaktyka chorób przyzębia

Profilaktyka chorób przyzębia

chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

protetyka

Protetyka

stomatologia estetyczna

Stomatologia estetyczna

protetyka

Ortodoncja

stomatologia dziecieca

Stomatologia dziecięca

rentgen stomatologiczny

Rentgen stomatologiczny

Prawo pacjenta

1 października 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

ABC PACJENTA

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie.

 

Kto płaci

NFZ w przypadku osób ubezpieczonych (osoby, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, same opłacające składkę, osoby objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, osoby odbywające staż adaptacyjny, kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, członkowie rodzin osób objętych ubezpieczeniem powszechnym) Budżet Państwa w przypadku osób innych niż ubezpieczone Obywatel za orzeczenia potrzebne do uzyskania prawa jazdy i inne zaświadczenia lekarskie wydawane na nasze życzenie, za wyjątkiem zaświadczeń potrzebnych do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego albo świadczenia z pomocy społecznej za świadczenia znajdujące się w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Jaki dokument ubezpieczenia

Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający opłacanie składek. Docelowo ma to być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dziś jest to: – odcinek emerytury lub renty, – legitymacja studencka lub uczniowska, – potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów) W przypadku stanu nagłego, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

 

Gdzie się leczyć

W przychodniach, gabinetach i szpitalach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powinno być na nich zamieszczone logo NFZ. Po wejściu ustawy w życie nie trzeba będzie się zapisywać na nowo do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Przypominamy, że lekarza, pielęgniarkę i położną POZ można zmienić dwa razy w roku bezpłatnie. – Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. – Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. – Deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej. UWAGA! Warto zapytać lekarza rodzinnego, w jaki sposób można uzyskać pomoc w godzinach popołudniowych, wieczornych i w dni wolne.

 

Skierowanie od lekarza

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ. Skierowanie to nie jest wymagane do: – ginekologa i położnika, – dentysty, – dermatologa, – wenerologa, – onkologa, – okulisty, – psychiatry. Skierowanie nie jest również wymagane od osób: – chorych na gruźlicę, – zakażonych wirusem HIV, – inwalidów wojennych i osób represjonowanych, -uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.
Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.

 

Dokumentacja medyczna

Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej.
Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią.

 

Lista oczekujących

Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoriach udzielane są według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez ministra zdrowia. Świadczeniodawca informuje pisemnie o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu. W razie zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym świadczeniodawcę, który – jeśli to wynika z kryteriów medycznych – koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej.
Informacje o prowadzonych listach oczekujących, liczbie osób i średnim czasie oczekiwania publikują na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie Funduszu.

 

Leczenie za granicą

Informacje o świadczeniach zdrowotnych przysługujących obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w krajach Unii Europejskiej są szczegółowo opisane na stronach http://www.nfz.gov.pl/ue/